måndag 12 november 2012

Patienten icentrum

Säkerhetsarbetet måste stramas upp. Inför varje patientkontakt måste med förebild från trafikflyget säkerhetsåtgärder vidtas Jag fick för en stund sedan ett samtal från en patient inom vårt landsting. Hon vill att jag ska hjälpa henne att snabba på för att få en operation. Jag blir varje vecka påmind om vikten av att öka patientsäkerheten. Det jag påbörjade som ordförande iPatientnämnden var, till exempel, att få patientsäkerhetsarbetet samordnat. Jag tjatade i landstingsfullmäktige om uppföljning. (M-krav på att slippa dessa påpekanden tillmötesgicks av mitt eget parti, säger ett rykte) Andra viktiga krav: Patientnämndens erfarenheter och kunskaper måste tas tillvara Den politiska organisationen måste anpassas till patienternas behov och perspektiv Utse patientsäkerhetsansvarig tjänsteman Vid varje sammanträde med landstingsstyrelsen följa upp patientsäkerhetsarbetet Varje verksamhet måste åtminstone två gånger per år genomföra utbildning med utgångspunkt från inträffade händelaer och anmälningar För , hur var det nu: Patienten i centrum, inte i väntrum
Skicka en kommentar