torsdag 8 mars 2018

Från riksda´n 7 mars

Riksdagsbeslut 7 mars

Ökade aktivitetskrav för nyanländas etableringsersättning behövs (AU7)
Nej till motioner om kultur för alla (KrU5)
Nej till motioner om naturvård och områdesskydd (MJU9)
Det regionala inflytandet över viltförvaltningen borde utvärderas (MJU10)
Utvecklingen av avancerad vattenrening borde underlättas (MJU11)
Nej till motioner om kemikalier (MJU12)
Etikprövning av forskning som gäller människor får ny organisation (UbU12)
Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU14)
Nej till motioner om vuxenutbildningen (UbU15)

Ökade aktivitetskrav för nyanländas etableringsersättning behövs (AU7) 

Etableringsersättningen för nyanlända borde sänkas i större omfattning för den som utan giltiga skäl inte deltar i insatser i etableringsprogrammet, till exempel i svenskundervisning och samhällsorientering.
I dag kan den som är nyanländ i Sverige och som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram få etableringsersättning från Försäkringskassan. Personer som är inskrivna i programmet kan vid behov varnas eller stängas av från sin ersättning. Men kopplingen mellan deltagandet i programmet och rätten att få ersättning borde tydliggöras mer. Aktivitetskravet borde öka och etableringsersättningen sänkas i större omfattning för personer som utan giltiga skäl inte deltar i etableringsinsatserna. Riksdagen uppmanar regeringen, i ett tillkännagivande, att öka aktivitetskravet i etableringsersättningen.
Förslaget om tillkännagivande kommer från motioner inom området integration från allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Nej till motioner om kultur för alla (KrU5) 

Riksdagen sa nej till 82 motioner från allmänna motionstiden 2017 om kultur för alla. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de frågor som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om kultur i hela landet, kultur och hälsa och biblioteksfrågor.

Nej till motioner om naturvård och områdesskydd (MJU9) 

Riksdagen sa nej till motionsförslag om naturvård och områdesskydd. Anledningen är bland annat att vissa satsningar redan är genomförda och att det pågår vissa arbeten på området. Motionerna handlar till exempel om frågor om naturreservat och nationalparker, strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen, skötsel och finansiering av leder samt allemansrätt.

Det regionala inflytandet över viltförvaltningen borde utvärderas (MJU10) 

Regeringen borde utvärdera och säkerställa det regionala inflytandet över viltförvaltningen, alltså förvaltningen av rovdjur och andra vilda djur.
I dag har varje län en regional viltförvaltningsdelegation. Syftet med delegationerna är bland annat att decentralisera viltförvaltningen men det behöver utredas hur viltförvaltningsdelegationerna säkerställer att beslut om viltförvaltning på bästa sätt fattas nära de som berörs. Det anser riksdagen som uppmanar regeringen, i ett tillkännagivande, att utvärdera detta.
Förslaget om tillkännagivande kommer från motioner inom området biologisk mångfald från allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utvecklingen av avancerad vattenrening borde underlättas (MJU11) 

Regeringen borde arbeta för att underlätta utvecklingen av avancerad vattenrening. Syftet med det är att minska andelen skadliga läkemedelsrester som i dag kommer ut i naturen.
I dag pågår det arbete med att utveckla ny teknik för att rena avloppsvatten. Det tycker riksdagen är viktigt och uppmanar därför regeringen, i ett tillkännagivande, att fortsätta med det.
Förslaget om tillkännagivande kommer från motioner från allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Nej till motioner om kemikalier (MJU12) 

Riksdagen sa nej till 81 motioner från allmänna motionstiden 2017 om kemikalier. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de frågor som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om miljökrav vid offentlig upphandling, miljösanktionsavgifter och begränsningar av och förbud mot olika farliga ämnen.

Etikprövning av forskning som gäller människor får ny organisation (UbU12) 

Organisationen för etikprövning av forskning som gäller människor ändras. Etikprövning av forskning som gäller människor ska tas om hand av en ny myndighet, som får namnet Etikprövningsmyndigheten. Dagens sex regionala etikprövningsnämnder tas bort. Tanken är att öka effektiviteten och skapa en enhetlig tillämpning i hela landet av de regler som finns.
Etikprövningsmyndigheten delas in i verksamhetsregioner. Prövningen av ärenden ska göras i avdelningar som har en ordförande, tio ledamöter med vetenskaplig kompetens och fem ledamöter som företräder allmänna intressen.
Den nya organisationen börjar gälla den 1 januari 2019. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU14) 

Riksdagen sa nej till 51 motioner från allmänna motionstiden 2017 om gymnasieskolan. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de områden motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om dimensioneringen av platserna på gymnasieskolan, nya inslag på de nationella programmen och behörighetskrav till gymnasieskolan.

Nej till motioner om vuxenutbildningen (UbU15) 

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om vuxenutbildningen. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om den kommunala vuxenutbildningen, däribland svenska för invandrare (sfi). Motionerna tar också upp frågor om bland annat yrkesvux och yrkeshögskolan samt nationella riktlinjer för undersköterskor.

Inga kommentarer: