torsdag 19 mars 2020

Riksda´n 19 mars


Beslut i korthet

 

Riksdagsbeslut 19 mars

Extra ändringsbudget: Kreditgarantier till flygföretag på grund av coronaviruset (FiU52)
EU-kommissionens arbetsprogram 2020 och konferensen om Europas framtid (UU5)
Nej till motioner om grundläggande frågor om utbildning (UbU11)
Nej till motioner om högskolan (UbU15)
Ny lag ska ge regeringen och skolhuvudmän utökade befogenheter kring skolverksamheter (UbU25)

Extra ändringsbudget: Kreditgarantier till flygföretag på grund av coronaviruset (FiU52) 

Regeringen får rätt att under 2020 utfärda kreditgarantier på högst 5 miljarder kronor för lån till flygföretag som den 1 januari i år hade svenskt tillstånd att bedriva kommersiell luftfart och som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige. Det innebär att staten garanterar de lån som flygföretagen får från kommersiella banker. Anledningen är spridningen av coronaviruset, som gjort att efterfrågan på flygresor har minskat kraftigt. Flygföretagen är i en akut ekonomisk situation och har svårt att få lån.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ärendet beslutades trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlades, som är det vanliga. Kreditgarantierna måste anmälas och godkännas av EU-kommissionen innan de kan utfärdas.
Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Den extraordinära situationen för flygföretagen med anledning av coronaviruset innebar enligt regeringen sådana skäl och riksdagen höll med.

EU-kommissionens arbetsprogram 2020 och konferensen om Europas framtid (UU5) 

Riksdagen har behandlat ett utlåtande om EU-kommissionens arbetsprogram för 2020 och kommissionens meddelande om den kommande konferensen om EU:s framtid.
Riksdagen är positiv till att EU-kommissionen har presenterat ett arbetsprogram med konkreta initiativ, det underlättar medlemsländernas planering och bidrar till öppenhet kring vad kommissionen vill prioritera. När det gäller konferensen om EU:s framtid framhåller riksdagen bland annat att det är parlamenten och de valda ledamöterna där som ytterst representerar medborgarna i det politiska beslutsfattandet. Framtidskonferensen bör inte ändra på detta utan ses som ett komplement till den representativa demokratin.
Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Nej till motioner om grundläggande frågor om utbildning (UbU11) 

Riksdagen sa nej till cirka 150 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Förslagen handlar bland annat om skolans värdegrund, trygghet och studiero, nationella prov, skolbibliotek och fritidshem. Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är främst gällande bestämmelser och att det redan idag pågår arbete och har vidtagits åtgärder på området.

Nej till motioner om högskolan (UbU15) 

Riksdagen sa nej till 190 förslag i motioner om högskolan från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om tillträde till högskolan, högskolans digitalisering och högskoleutbildningens innehåll.
Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är de bestämmelser som gäller inom området, att arbete redan pågår och att åtgärder redan är vidtagna.

Ny lag ska ge regeringen och skolhuvudmän utökade befogenheter kring skolverksamheter (UbU25) 

Riksdagen sa ja till en ny lag om tillfällig stängning av skolverksamheter vid extraordinära händelser i fredstid. Lagen innehåller bestämmelser som innebär att en skolhuvudman i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.
Den nya lagen ger även regeringen möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå.
I båda fallen gäller dock att berörda huvudmän fortfarande måste erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.
Beslutet om en ny lag har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ. Ett utskottsinitiativ betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion.
Lagen börjar gälla den 21 mars 2020. Ärendet beslutades trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlades, som är det vanliga

Inga kommentarer: