fredag 11 december 2015

Från Uppsala kommun 11 december


Uppsala kommun

Uppsala kommun logotype

EU-stöd till Uppsala klimatprotokoll och snabbspår för invandrare

Uppsala kommun - 2015-12-11 11:13 CET
Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige för EU:s strukturfonder har vid sitt sammanträde den 10 december beslutat att stötta en vidareutveckling av samarbetsplattformen Uppsala klimatprotokoll som Uppsala kommun leder och samordnar. EU-stödet uppgår till nästan två miljoner kronor.
Uppsala klimatprotokollet är en samarbetsplattform riktad främst till större företag och organisationer för att minska utsläppen av växthusgaser och stärka övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Samarbetsplattformen har varit verksam sedan 2010 och har varit mycket framgångsrik. Med EU-stödet på 1,98 miljoner kronor ges Uppsala klimatprotokoll möjlighet att bredda sin målgrupp för att inspirera och samverka bredare med små- och medelstora företag. Genom projektet ska nya metoder, arbetssätt och former av samarbete riktat mot små och medelstora företag prövas. Projektet kommer att pågå mellan 2016-2018.
– Genom EU:s strukturfonder får vi nu möjlighet att bredda samarbetet inom Uppsala klimatprotokoll. När fler företag från fler branscher samverkar och inspirerar varandra når vi tillsammas längre. Då når vi Uppsalas klimatmål och bidrar till en hållbar värld, säger Maria Gardfjell (MP), förste vice ordförande i kommunstyrelsen samt ledamot i strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige.
Snabbspår för invandrare i vårdyrken
Vid sitt sammanträde beviljade strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige även medel till projektet ”KISA” (kortare integration snabbare arbete) som fokuserar på att utveckla nya modeller och metoder för att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet. Arbetsförmedlingen är projektägare för KISA och Landstinget i Uppsala och länets kommuner är projektpartners. Inom projektet kommer Uppsala kommun att ansvara för att utveckla snabbspår inom SFI för personer med medicinsk utbildning.
Fakta:
Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige har till uppgift att prioritera projektansökningar som bidrar till genomförande av Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning och regional plan för Socialfondsprogrammet i Östra Mellansverige.
Strukturfondspartnerskapet utgörs av 25 ledamöter från kommuner och landsting, länsstyrelser, arbetsmarknadens organisationer, arbetsförmedlingen, universitet och intresseorganisationer/ föreningar.
Under perioden 2014-2020 ska drygt 564 miljoner kronor användas till satsningar i regionen som stärker företagens konkurrenskraft och får fler företag att växa, som ökar nyföretagandet och som bidrar till att fler människor kommer i arbete. Regionen Östra Mellansverige utgörs av länen Uppsala, Örebro, Västmanland, Södermanland och Östergötland.

För mer information

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)
Tel: 018-727 16 81
Christian Dahlmann, enhetschef, kommunledningskontoret
Tel: 076-115 08 54

Uppsala kommun

Uppsala kommun logotype

Cyklister får eget utrymme vid trafikljus

Uppsala kommun - 2015-12-11 10:46 CET
Nu införs cykelboxar vid ett antal korsningar i Uppsala. En cykelbox innebär att cyklister får ett eget utrymme framför stopplinjen för motordrivna fordon. Syftet är att öka trafiksäkerheten för cyklisterna vid signalreglerade korsningar där bilar och cyklar delar körbana. Hittills är cykelboxarna målade i korsningen Norbyvägen/Kåbovägen/Krongatan
Uppsala kommun arbetar med att öka trafiksäkerheten för cyklisterna genom en rad olika åtgärder. En del i det arbetet är införandet av så kallade cykelboxar i Uppsala. Vid korsningen Kåbovägen-Norbyvägen kommer cykelboxar anläggas i alla fyra riktningar. Det finns även en cykelbox i riktning söderut där Storgatan korsar Vaksalagatan.
För cyklister innebär cykelboxar ökad synlighet och säkerhet. Det gör att fordon får cyklisterna framför sig och därmed lättare kan se dem. För bilförare är den enda skillnaden att de stannar ett par meter längre bak än tidigare.
-Ökad säkerhet för cyklisterna är avgörande för att nå målet om att bli Sveriges bästa cykelstad. Det här är en enkel åtgärd som gör trafikmiljön bättre för alla, säger Johan Lundquist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.
Kommunen har genomfört en kartläggning för att identifiera korsningar med blandtrafik där det finns ett behov av cykelboxar och där det är möjligt att anlägga dessa med hänsyn till fysiska förutsättningar i gatumiljön.
Anläggningen sker genom målning av linjer och symboler på marken. Ibland behövs även en mindre ombyggnad vid korsningen.
Nästa steg blir att anlägga cykelboxar i samband med ombyggnaden av Sysslomansgatan. Utöver det kan fler korsningar bli aktuella för cykelboxar framöver.
Mer information
Daniel Fritz
Trafikplanerare, Uppsala kommun


Uppsala kommun

Uppsala kommun logotype

Kulturnämndens verksamhet sätter skapande främst

Uppsala kommun - 2015-12-10 17:38 CET
Vid sammanträdet 10 december beslutade kulturnämnden bland annat om verksamhetsplan med budget för 2016. Bland nysatsningarna finns exempelvis fler konstnärsateljéer, planering för kulturcentrum i Gränby och kulturverksamheter riktade till asylsökande.
Kulturnämnden har stora ambitioner att synliggöra Uppsala kommuns kultur- och fritidsverksamheter nästa år och att utveckla den kulturella infrastrukturen i samband med kommunens snabba expansion.

Nämnden gör flera nysatsningar:

 • skapa fler konstnärsateljéer och inför ett ateljéstöd
 • kulturskolesatsningen med nya verksamheter i nya genrer på nya ställen
 • arbetet med ett kulturcentrum i Gränby
 • stärka de tidiga insatserna på barn och ungas fria tid
 • satsa på kulturverksamheter riktade till asylsökande och nyanlända
 • – Kulturnämndens verksamhetsplan och budget för 2016 sätter skapandet främst. Det handlar om att stärka kommuninvånarnas möjligheter att skapa och ta del av vad andra skapar, med särskilt fokus på barn och unga. Vi kommer att arbeta intensivt med kulturens roll i stadsutvecklingen och med att skapa större synlighet för kultur- och fritidsverksamheter i hela kommunen. Uppsala är en av Sveriges ledande kulturkommuner, men nu kavlar vi upp ärmarna för att bli ännu bättre, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden

  Uppsala kommun

  Uppsala kommun logotype

  Specialiserad palliativ vård föreslås återgå till landstinget

  Uppsala kommun - 2015-12-10 17:39 CET
  Äldrenämnden ställde, på sitt sammanträde 10 december, sig bakom ett förslag att återföra specialiserad palliativ vård till landstinget senast 2016-12-31. Förslaget förutsätter att motsvarande beslut fattas från landstingets sida. Kommunen fortsätter att ansvara för den allmänna palliativa vården. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.
  För att säkra jämlik och högkvalitativ vård i länet har en utredning genomförts av Tjänstemannaberedningen kommun landsting (TKL). Genom utredningen har ett antal utmaningar uppmärksammats såsom otydlighet i ansvarsfördelningen, olika bedömningskriterier för erhållande av vård samt att utbudet av specialiserad palliativ vård varierar i länet. Vidare bedöms det finnas utrymme för ökad resurseffektivetet.
  De organisations- och samordningsmodeller som utredningen istället föreslår utgår samtliga från landstinget som huvudman för all specialiserad palliativ vård, vilket också ligger i linje med organisering av övrig specialiserad vård i länet och landet.
  - Utredningen av den palliativa vården visar på ett behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting. Allmän palliativ vård kommer att kunna erbjudas i all kommunal vårdverksamhet och vi planerar för ytterligare utbildningar och andra stödåtgärder för att säkra den palliativa kompetensen, menar Monica Östman (S), ordförande äldrenämnden.
  Den allmänna och specialiserade palliativa vården överfördes från landstinget till kommunen i samband med Ädel-överenskommelsen 1992. Nuvarande Palliativt Centrum startades hösten 2012 efter beslut i Uppsala läns Hälso- och sjukvårdsstyrelse (HSS) och i äldrenämnden.( Sedan starten har verksamheten vid Palliativt centrum förändrats och den centrala remisshanteringen upphört.) Idag omfattas Palliativt centrum av det kommunala Sjukvårdsteamet, som ger både allmän och specialiserad palliativ vård, landstingets Hospice och palliativa konsultteam, som har till uppdrag att stötta i allmän palliativ vård i hela Uppsala län.
  Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i vård vid livets slut. Medan specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symptom eller vars livssituation medför särskilda behov, och utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.
  Inga kommentarer: