onsdag 22 januari 2014

Vårdanalys visar dålig effektivitet

Hur kan läkares tid och kompetens användas bättre? Det har under många år förts en diskussion om huruvida läkares tid och kompetens används effektivt. Vårdanalys har genomfört en samlad analys av frågan ur ett medborgarperspektiv. Analysen visar att det finns en stor effektiviseringspotential. Det som en gräsrot reflekterar över när den läser sådant är: Hur kommer det sig att landstingen inte finner lösning på problemet? Själv tror jag ett problem är att landstingen saknar tydlig politisk styrning, samtidigt som professionen lever i tron att den styrs av politiker och politikerna anser att problemen ska lösas av professionen. Lösningen måste sökas i dialog mellan politiker och profession, i vilken professionen ska tvingas redovisa sin syn på vilka hinder den ser och politikerna ta ställning till hur hindren ska undanröjas. Detta sker emellertid i ringa omfattning.

Inga kommentarer: