torsdag 7 december 2017

EU-kommissionen går för långt igen


logotyp: Sveriges riksdag
7 december 2017

Aktuellt

 

EU-förslag om tillsynsmyndigheters befogenheter går för långt

Finansutskottet anser att EU-kommissionens förslag om att europeiska tillsynsmyndigheter ska få utökade befogenheter går för långt. Enligt utskottet kan förslaget leda till att tillsynen blir mindre effektiv och att det blir otydligt vilket tillsynsansvar som ska ligga på EU-nivå respektive på nationell nivå.
EU-kommissionen föreslår att de tre europeiska myndigheterna för finansiell tillsyn, de så kallade Esa-myndigheterna, ska få utökade befogenheter och fler uppdrag. Finansutskottet anser att delar av förslaget går för långt. Det gäller förslag om strategiska tillsynsplaner, tillsyn av vissa typer av fonder och regler om prospekt.
EU-kommissionens förslag innebär bland annat att Esa-myndigheterna ska använda sig av tillsynsplaner för att de nationella tillsynsmyndigheternas arbete ska bli enhetliga. Utskottet menar att förslaget kan leda till svårigheter för medlemsländerna att anpassa sitt tillsynsarbete efter sina egna förutsättningar och behov. Utöver det riskerar tillsynen att bli mindre effektiv och leda till mer administration.
Enligt förslaget ska också den europeiska myndigheten Esma få ansvar för en direkttillsyn över vissa typer av fonder och prospekt. Utskottet reagerar bland annat på att den europeiska myndigheten får ansvar för att se till att förvaltarna följer nationell rätt, vilket utskottet anser är något som de nationella myndigheterna är bäst lämpade för. Enligt utskottet behöver inte heller alla prospekt en central tillsyn på EU-nivå.

Föreslår att ett motiverat yttrande lämnas

Ovanstående synpunkter gör att finansutskottet föreslår att riksdagen ska lämna ett så kallat motiverat yttrande till Europaparlamentets, Europarådets och EU-kommissionens ordförande. Ett motiverat yttrande kan beslutas av riksdagen om den anser att ett lagförslag från en EU-instans inte följer subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjlig
Skicka en kommentar