fredag 4 januari 2013

Miljön är var och ens ansvar


Miljöpolitiken är inget isolerat område, inget som bara angår ungdomar i gröna jackor eller allvarstyngda vitklädda forskare i laboratorier. Den angår oss alla och måste förmås påverka vårt dagliga liv och agerande. Vardagsnära källsortering och val av miljövänliga produkter är bara det första steget för den enskilda människan och medborgaren. Miljöaspekter, konsekvensanlyser och miljöbokslut måste vägas in i varje kollektivt och gemensamt beslutsfattande, i lagstiftning, i planarbete, i industriell och ekonomisk verksamhet och i all produktion och konsumtion.

Det finns, kort sagt, inga frizoner. Däremot har miljöpolitikens tyngdpunk förskjutits från att stävja och städa, från avloppsrör och skorstenar, till att övervaka och observera mängden av det som tas ut från naturen och på vilket sätt det utnyttjas i produktionen, i allt från småskalig livsmedelsproduktion till multinationella storföretag och stater. Då blir vårt eget agerande viktigt.

Inga kommentarer: