söndag 13 januari 2013

Påskynda trafikpolitiken

Den växande trafiken och eldning med fossila bränslen bidrar till ökande koldioxidhalt i atmosfären och stora utsläpp av partiklar. Koldioxid och även  frisläppta freoner är huvudorsaker till global uppvärmning och växthuseffekt. Utsläppen måste minskas.

Lika oumbärligt som det atmosfäriska ozonet är lika skadligt är det marknära ozonet. Därtill kommer utsläpp av försurande ämnen. Vi är kritiska mot att inget nytt delmål för svaveldioxid fastställts trots att det nuvarande skall uppnås 2005.
Med förbättrad förbränningsteknik, bättre reningsutrustning, övergång till andra bränslen och genom minskade fysiska transporter kan en del åtgärdas, men framför allt måste övergången till andra, förnybara bränslen påskyndas. Bättre utnyttjad kollektiv trafik och utbyggnad av spårbunden trafik är andra viktiga åtgärder. Vid inköp av nya fordon måste man ställa höga krav på minskad energiförbrukning och minimerade utsläpp. För att stimulera miljövänligare trafik kan man låta miljöbilar parkera gratis i tätorternas centra. Enligt principen om att förorenaren betalar bör den förorenande trafiken stå för kostnaderna, i form av väg- eller trafikavgifter. Kommuner och landsting skall vara pådrivande genom att vid nyanskaffning av, till exempel,tjänstebilar välja miljöbilar. Kommunerna bör i sina översiktsplaner införa miljözoner. Miljözon innebär att kommunen inom ett visst område kan förbjuda viss biltrafik eller ta ut miljöklassrelaterade avgifter för fordonstrafik.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jo: Regler för "Miljözon" är inget som kommuner får fantisera fritt om... Reglerna för "Miljözon" finns i Trafikförordningen, 4 kapitlet, § 22-24. Där står att tunga dieselfordon som är äldre än 6 år får inte köras i "Miljözon"... Samtidigt påstår alla kommuner med "miljözon" att deras största luftkvatitetsproblem är: NO2. jaha, de äldre lastbilarna och bussarna släpper ut MINSTNO2... EURO4-fordon, som är yngre än 6 år och får köras i miljözon, släpper ut MEST NO2... Smart va? Oj, vad ren luften i staden blir av regler för "Miljözon"... Hur gamla gasbussar som helst, med allra högst utsläpp av NO2 får GIVETVIS köras i "miljözon"...

Äldre lastbil + buss med låga utsläpp av NO2 kan få ännu lägre utsläpp av NO2, och dessutom vara i stort sett fria från utsläpp av sot, tjära och cancerogena kolväten dessutom, genom att de körs på syntetisk paraffinolja, enligt EU-standard: CEN TS 15940. MEN dessa fordon, som blir billigast att köra, och som har renast avgaser, de får inte köra i "miljözon" fr.o.m. 1 sept. 2013. Det kom nya regler för miljözon den 28 feb. 2013. Fantastiskt idiotiskt...