söndag 13 januari 2013

Vatten, inte bara livsmedel

Vattnet är vår mest värdefulla naturresurs och det är en förutsättning för livet på jorden och för människors och kulturers utveckling. Med hänsyn till vattnets centrala betydelse för människor, natur och näringsliv behöver vattenfrågorna ha en hög prioritet i samhällsplaneringen. 

Vatten är livsmedel för människor och djur och råvara i industrin, ett viktigt transportmedium för, till exempel, båtar och avfall, vatten är en effektiv energikälla samt utgör livsrum för växter och djur. Det har stor betydelse för rekreation i form av,  bad och sportfiske liksom för natur- och kulturupplevelser.
När samma vattenresurs nyttjas för många ändamål måste hänsyn tas till olika intressen. I Mälardalen spelar sjön Mälaren en central roll för samhällets vattenförsörjning. Den behöver därför genast ett starkare skydd. Detsamma gäller många av våra viktiga dricksvattentäkter såsom Dalkarlsåsen vid väg 67 mellan Heby och Tärnsjö med en tillrinning av mer än två miljoner liter vatten per dygn. Dalkarlsåsen är ett bra exempel på åsarnas betydelse. Planeringen av infrastruktur måste i större utsträckning ta hänsyn till framtida behov av rent dricksvatten.
Stat, länsstyrelser, kommuner och enskilda människor har var för sig ett stort ansvar. Dock kan ännu bättre resultat nås genom samarbete över kommun- och länsgränser.
Mälardalsrådet har en viktig roll att spela för att öka takten när det gäller tillskapandet av vattenskyddsområden. Vi måste förhindra att miljön i Östersjön fortsätter att försämras, tillse att tillsynen av enskilda avlopp blir effektivare och att minska negativ påverkan på vatten av jord- och skogsbruk. 

Inga kommentarer: