tisdag 8 januari 2013

Ta med akademi och näringsliv

Jag deltar i ett viktigt samarbete mellan fem landsting och sextio kommuner i mellansverige. Samarbetet sker inom en förening med namnet Mälardalsrådet.

"Inriktningen för Mälardalsrådet 2014 handlar om att: - Skapa en sammanhållen region Med sammanhållen region avses en gemensam arbetsmarknads-, utbildnings- och bostadsregion. Mälardalsrådet ska under året ta viktiga steg i denna riktning. Det görs genom arbetet i En bättre sits där Mälardalsrådet har rollen som processledare. Inom ramen för En bättre sits koordineras infrastruktur och trafikering. Inom ÖMS tas gemensamma kunskapsunderlag fram för som stöd för samhällsplaneringen i regionen.
- Skapa en stark kunskapsregion Med en stark kunskapsregion avses en region med god och hög utbildning, väl fungerande kompetensförsörjning och stark innovationsförmåga. Mälardalsrådet ska under året bidra till att stärka kunskapsregionen genom arbetet i Stjärnbildning där Mälaraslrådet har rollen som processledare.
- Skapa en hållbar region Med en hållbar region avses en region som ligger i framkant vad gäller klimat, energi och effektivt resursutnyttjande. Mälardalsrådets Miljöutskott arbetar med dessa frågor, och rådet bör under 2014 undersöka möjligheten fördjupa arbetet med denna inriktning.
- Skapa en öppen och kreativ region Med öppen och kreativ region avses en region som präglas av öppenhet, mångfald, tolerans, kreativitet och innovation. Mälartinget 2013 sätter fokus på de kreativa näringarna. Rådet bör under 2014 undersöka möjligheten att fördjupa arbetet med denna inriktning."

Föreningen har en styrelse, bestående av politiker från medlemmar i föreningen. Det innebär att det är inte politiker eller partier. som är medlemmar, utan kommuner och landsting. Högsta organ är rådsmötet. Kunskapsinhämtning sker inom, förutom styrelsen, fyra utskott. Mälardalsrådet benämns som en mötesplats för medlemmarna i Stockholm-Mälarregionen, men också för samverkan mellan politik, näringsliv och akademi. De två sistnämnda finns emellertid inte företrädda i föreningen.

För att ta steg framåt i betydelsen att åsiktsgemenskap i föreningen får genomslag hos medlemmarna behövs nu efter tjugofem år nytänkande.
 Ambitionerna är höga och ska så vara. En tanke, som bör prövas är att medlemskap ska erbjudas näringslivet och universitet och högskolor. Dessa skulle kunna bidra med ytterligare kunskap, men även, utgöra påtryckning för att åstadkomma initiativ på hemmaplan för medlemmarna

Inga kommentarer: