söndag 13 januari 2013

Bättre skydd


Halterna av övergödande ämnen i vattenområden ökade fram till början av 90-talet för att därefter ha varit ungefär oförändrad. I vissa vatten såsom Östersjön tycks problemen ha fortsatt att öka, i synnerhet för kväve. Vi har alltså inte lyckats bryta den negativa utvecklingen. De främsta föroreningskällorna är övergödning, inte fullt utbyggd avloppsrening och bilism. I åkermark och i bottensediment finns stora mängder näringsämnen lagrade vilket innebär att urlakningen skapar en del av problemen. Problemet med kväve och fosfor hänger samman med bindningen i sedimentet. Mälardalsrådet måste verka för att användningen av handelsgödsel minskas ytterligare, att samtliga medlemmar får fullt utbyggd avloppsrening och att föroreningar från privatbilism och transporter kraftigt reduceras. Östersjön är ett viktigt hav för alla angränsande kommuner. Rådet måste bli mer aktivt för att mer av ekonomiska styrmedel används. Rådgivningen till lantbruk och skogsnäring måste bli effektiv. Härtill kommer behovet av förbättrad övervakning av fisket.
Vattnet speglar miljötillståndet i såväl Mälaren och Hjälmaren som i Östersjön. Mälarens vattenvårdsförbund liksom Vattenmyndigheten är viktiga samarbetsorgan. Det brådskar att få ett skydd för dessa vatten.

Inga kommentarer: