torsdag 3 januari 2013

Radioaktiva ämnen i miljön

Partierna var eniga om att halterna i miljön av radioaktiva ämnen som släpps ut från alla verksamheter skulle år 2010 vara så låga att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas. Detta är ett av många viktiga politiska ställningstaganden i enighet. Nuvarande hantering av kärnbränsle och avfall torde knappast vara förenlig med den målsättningen. Det är inte heller klarlagt huruvida målet förhindrar populationsgenetiska effekter. Har detta mål följts upp? 

Inga kommentarer: